Co děláme?

Předkládaný koncepční dokument vychází především z globálních pilířů udržitelného rozvoje, Cílů udržitelného rozvoje OSN a ze Strategického záměru Univerzity Palackého v Olomouci 2021+. Strategie v tomto ohledu vytyčuje základní vizi a misi univerzity v oblasti udržitelného rozvoje, definuje v souladu s věcným a funkčním rozdělením řešených oblastí tři prioritní oblasti cílů, strategické pilíře udržitelnosti v prostředí univerzity, v jejichž rámci vytyčuje hlavní cíle a uvádí výčet základních opatření k plnění těchto cílů.

Klíčovým pro realizaci a další rozvoj udržitelnosti UP je věcná náplň prioritních oblastí, který sestává z již konkrétních cílů a opatření vedoucích k jejich dosažení.

Po přijetí Strategie udržitelnosti bude následujícím krokem pro každé období zpracovávání, pravidelně hodnocení a postupně v případě potřeby aktualizování akčního plánu, ve kterém se stanoví opatření, která budou v tomto časovém období podrobně řešena s definicí nástrojů k jejich realizaci.

Prioritní oblasti udržitelného rozvoje UP

Provoz a správa

 1. Energie
 2. Odpady a cirkulární ekonomika
 3. Voda a zeleň
 4. Objekty a infrastruktura
 5. Informační technologie a digitalizace
 6. Stravování
 7. Doprava
 8. Odpovědné nakupování 

Vzdělávání, věda a výzkum

 1. Vzdělávání k udržitelnosti
 2. Věda a výzkum v udržitelnosti

Společenská odpovědnost a třetí role univerzity

 1. Společenství pro udržitelnost
 2. Rovné příležitosti pro všechny
 3. Podpora lokální komunity
 4. Strategická partnerství