Univerzita Palackého si uvědomuje svou odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí, proto se rozhodla zaměřit na udržitelný rozvoj a šířit jeho principy na naší univerzitě a mezi veřejnost. Chtěla by toho dosáhnout prostřednictvím inovací, které posilují společenskou odpovědnost a podporují environmentálně příznivé chování, větším zaměřením výzkumu na tuto oblast a vzděláváním v této oblasti.

Vize

Univerzita Palackého v Olomouci
je plně environmentálně, společensky a ekonomicky udržitelná


Univerzita Palackého je všestranně odpovědná vůči životnímu prostředí, omezuje dopady své činnosti na změnu klimatu, systematicky učí a vede k environmentálně odpovědnému chování své studenty i zaměstnance.

Univerzita Palackého se chová odpovědně ke společnosti, pomáhá rozvíjet regionální a místní komunitu, je inspirujícím příkladem všem členům společnosti jak z oblasti široké, tak odborné veřejnosti.

Univerzita Palackého jedná udržitelně v oblasti hospodářského pilíře udržitelnosti, hospodaří a strategicky využívá své finance, hmotné i nehmotné zdroje a hodnoty, je odpovědným hospodářem uvažujícím v dlouhodobé perspektivě s ohledem na aktuální potřeby svého fungování.

Mise

Univerzita Palackého se systematicky zaměří na naplňování vytyčených cílů. UP bude uvádět do svého chodu opatření směřující k urgentní reakci na klimatickou krizi a přispívání k plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) stanovených OSN.

UP bude minimalizovat veškeré své chování, které přispívá k negativnímu vlivu na udržitelný rozvoj. UP adaptuje svou infrastrukturu na změnu klimatu a rovněž v tomto duchu bude inspirovat další aktéry k jednání na místní, regionální, národní i nadnárodní úrovni.

UP bude jednat v souladu se Strategickým rámcem České republiky 2030 a v souladu s členstvím ČR v Evropské unii se bude přibližovat k uhlíkové neutralitě podle závazků Pařížské dohody a Zelené dohody pro Evropu, a to nejpozději do konce roku 2050.

Pomocí vědy a výzkumu bude hledat nová řešení pro udržitelný rozvoj a zavádět je do chodu univerzity a nabízet je širší společnosti v rámci třetí role UP.

Priority

Strategie udržitelnosti UP stanovuje tři základní prioritní oblasti (provoz a správa; vzdělávací a tvůrčí činnost; společenská odpovědnost a třetí role univerzity), jejichž návrh odpovídá věcnému zaměření a povaze řešeného potenciálu, činností a výsledků. Prioritní oblasti se vzájemně doplňují a v některých aspektech přirozeně překrývají. Více se o nich a jejich konkrétní náplni dozvíte na stránce Co děláme.

Green office

Univerzita ustanovila prorektora pro udržitelnost prof. RNDr. Tomáše Opatrného, Dr., a koordinátorku pro udržitelný rozvoj Mgr. Zuzanu Huňkovou, kteří tvoří Green office. Tzv. Zelená kancelář se zaměřuje na otázky udržitelného rozvoje, navrhuje dlouhodobá řešení pro univerzitu, připravuje aktivity na jeho podporu a také vzdělává a motivuje studenty a zaměstnance v této oblasti. Pokud budete mít jakékoliv podněty, otázky či nápady, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: zuzana.hunkova@upol.cz nebo tel.: 585 631 195.

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.

Na UP vystudoval učitelství matematiky a fyziky, po doktorských studiích působil sedm let v zahraničí jako vědecký pracovník. Ve své výzkumné práci se věnuje kvantové optice a informatice a termodynamice. Na UP působí na přírodovědecké fakultě, kde byl vedoucím katedry teoretické fyziky, po dvě funkční období působil jako proděkan pro vědu a výzkum a poté jako předseda fakultního senátu. V současné době působí jako hodnotitel při Národním akreditačním úřadu, člen panelu GAČR a hodnotitel při RVVI (hodnocení výsledků v modulu 1 podle Metodiky 2017+). Věnuje se práci s talentovanou mládeží, působí v celostátním výboru Turnaje mladých fyziků a jako porotce soutěže SOČ. Od května 2021 je prorektorem pro informační technologie, hodnocení výzkumu a udržitelnost.

Mgr. Zuzana Huňková

Absolventka Mezinárodních rozvojových studií na PřF UP. Během studia absolvovala několik zahraničních stáží a studií. Jednou z nich byla v roce 2013 dvouměsíční rozvojová stáž ve městě Bauru v Brazílii, kde spolupracovala v mezinárodním týmu studentů na projektu zabývajícím se Rozvojovými cíli tisíciletí, dnes známými jako Cíle udržitelného rozvoje. V rámci bakalářské práce prováděla výzkum zabývající se plýtvání jídlem v Olomouckém kraji. Absolvovala kurz Akademie managementu udržitelnosti pro univerzity a je spoluzakladatelkou Asociace pro udržitelné univerzity ČR.

Komise pro udržitelnou UP

Komise Akademického senátu UP vznikla v roce 2020 jako iniciační orgán, který má za cíl zaměřit se na otázky udržitelnosti a jejich proveditelnosti na UP. Senát tak reagoval nejen na společenskou poptávku, ale především nutnost se této otázce věnovat. Univerzita s tisícovkami studentů a zaměstnanců musí být v tomto ohledu odpovědná a měla by jít příkladem v rámci tzv. třetí role univerzity.

Složení komise

Mgr. Jan Bělka, Ph.D.

předseda komise
jan.belka@upol.cz
Absolvent oboru Aplikovaná tělesná výchova a oboru Kinantropologie na FTK UP v Olomouci, působí na Katedře sportu na FTK UP v Olomouci jako odborný asistent. Garantuje bakalářský studijní obor "Tělesná výchova a sport se specializacemi". Působí také jako asistent trenéra u národního týmu žen v házené a dlouhodobě trénuje ženské týmy v házené, což ho mimo jiné obohacuje v otázkách týkající se genderové nevyváženosti ve společnosti a jejich specifik. V rámci udržitelného rozvoje považuje za důležité především aktivizovat stávající generaci “od slov k činům” a předávat know-how a motivaci dalším generacím.

doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. (PřF)

místopředseda
martin.rulik@upol.cz
Absolvent oboru Systematická biologie a ekologie na PřF UP v Olomouci (1992), působí na katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci, kde garantuje navazující magisterský program Hydrobiologie a zabývá se mikrobiální ekologií vod a obecně problematikou ekologie a ochrany vodních ekosystémů.

Mgr. Martin Bernátek, Ph.D. (FF)

martin.bernatek@upol.cz
Působí jako odborný asistent, vedoucí divadelní sekce a zástupce vedoucí Katedry divadelních a filmových studií FF UP. Působí v iniciativě Univerzity za klima a patří k zakladatelům České asociace pro udržitelné vysoké školy. Považuje za důležité zdůraznit odpovědnost institucí k udržitelnosti a potřebu komplexních a systematických reakcí na klimatickou krizi. Individuální zodpovědnost a tzv. udržitelný životní styl chápe spíš jako předpoklad než jako nástroj zmírnění dopadů změn klimatu.

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (PřF)

irena.smolova@upol.cz
Absolventka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Katedře geografie PřF UP v Olomouci působí od roku 1995, v současné době jako docentka v oddělení fyzické a environmentální geografie. Za dobu své dosavadní profesní dráhy vedla více než 270 kvalifikačních prací, je garantkou bakalářského studijního programu Geografie pro vzdělávání a navazujícího magisterského studijního programu Učitelství geografie pro střední školy. Na UP v Olomouci působí také v Akademickém senátu UP a Akademickém senátu Přírodovědecké fakulty, Radě pro vnitřní hodnocení UP a zastupuje UP v Radě vysokých škol. V rámci vědeckovýzkumné činnosti se věnuje antropogenní geomorfologii, přírodním rizikovým procesům a jejich antropogenním ovlivněním a také regionální geografii a regionálnímu rozvoji. Sama se snaží realizovat principy udržitelného života a udržitelný rozvoj považuje za jediný možný směr budoucnosti.

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. (PF)

veronika.tomoszkova@upol.cz
Působí jako odborná asistentka na Katedře správního práva a finančního práva Právnické fakulty UP, kde se specializuje na právo životního prostředí a stavební právo. Věnuje se také výuce profesních dovedností zejména v předmětech tzv. právních klinik. Veronika se podílela na obnovení první klientské právní kliniky ve střední Evropě založené na PF UP v roce 1996, která dnes funguje na PF UP pod názvem Studentská právní poradna. V letech 2016 – 2019 vedla Centrum pro klinické právní vzdělávání PF UP. Je členkou Akademického senátu PF UP, Akademického senátu UP a předsedkyní Legislativní komise AS UP. Působí na UP také jako čestná ambasadorka Fulbrightova programu. Kromě akademických titulů z oblasti práva má červený bakalářský diplom z oboru Management sportu a trenérství, který získala v roce 2009 na Fakultě tělesné kultury UP.

Mgr. Dominik Voráč (PdF)

dominik.vorac01@upol.cz
Vystudoval učitelství českého jazyka a společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve svém studiu na pedagogické fakultě pokračuje dále, momentálně v rámci doktorského studia v oboru Čtenářství a mediální výchova. Ve svém bádání se zaměřuje na vliv nových médií v životě člověka, zejména na fenomén dezinformací a sociálních sítí. Je rovněž členem Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci.

doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. (FF)

matus.sucha@upol.cz
Profesně se orientuje na oblast dopravní psychologie, konkrétně na problematiku mobility a dopravní bezpečnosti. V letech 2012–2019 byl vedoucím Katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Je soudním znalcem a mentorem EuroPsy v oblasti dopravní psychologie. V roce 2020 byl zařazen mezi významné osobnosti Střední Moravy. Je autorem mnoha publikací zaměřených na otázku lidského faktoru v dopravě. Docent Šucha je aktivním členem mnoha prestižních mezinárodních organizací, patří k nim například ICTCT – International Co-operation on theories and concepts in traffic safety, TPI – Traffic Psychology International, DGVP – Deutsche Gesselschaft für Verkehrpsychologie, nebo NTSA – Nordic Traffic Safety Academy.

Studentské organizace

Univerzita Palackého má mnoho studentských organizací, které se různě dotýkají či protínají problematiky udržitelnosti či se s ní protínají. Studentské organizace zaměřující se na udržitelnost bude podporovat všemi směry a vyzývá studenty, aby se do jednotlivých iniciativ zapojili.

Studentské spolky, které ke náplní své činnosti zabývají udržitelností:

Pokud se i váš spolek dotýká problematiky udržitelnosti, neváhejte nás kontaktovat, představit nám svoje aktivity a rádi Vás budeme propagovat a podporovat nebo navážeme spolupráci.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)