Univerzita Palackého si uvědomuje svou odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí, proto se rozhodla zaměřit na udržitelný rozvoj a šířit jeho principy na naší univerzitě a mezi veřejnost. Chtěla by toho dosáhnout prostřednictvím inovací, které posilují společenskou odpovědnost a podporují environmentálně příznivé chování, větším zaměřením výzkumu na tuto oblast a vzděláváním v této oblasti.

Vize

Univerzita Palackého v Olomouci
je plně environmentálně, společensky a ekonomicky udržitelná


Univerzita Palackého je všestranně odpovědná vůči životnímu prostředí, omezuje dopady své činnosti na změnu klimatu, systematicky učí a vede k environmentálně odpovědnému chování své studenty i zaměstnance.

Univerzita Palackého se chová odpovědně ke společnosti, pomáhá rozvíjet regionální a místní komunitu, je inspirujícím příkladem všem členům společnosti jak z oblasti široké, tak odborné veřejnosti.

Univerzita Palackého jedná udržitelně v oblasti hospodářského pilíře udržitelnosti, hospodaří a strategicky využívá své finance, hmotné i nehmotné zdroje a hodnoty, je odpovědným hospodářem uvažujícím v dlouhodobé perspektivě s ohledem na aktuální potřeby svého fungování.

Mise

Univerzita Palackého se systematicky zaměří na naplňování vytyčených cílů. UP bude uvádět do svého chodu opatření směřující k urgentní reakci na klimatickou krizi a přispívání k plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) stanovených OSN.

UP bude minimalizovat veškeré své chování, které přispívá k negativnímu vlivu na udržitelný rozvoj. UP adaptuje svou infrastrukturu na změnu klimatu a rovněž v tomto duchu bude inspirovat další aktéry k jednání na místní, regionální, národní i nadnárodní úrovni.

UP bude jednat v souladu se Strategickým rámcem České republiky 2030 a v souladu s členstvím ČR v Evropské unii se bude přibližovat k uhlíkové neutralitě podle závazků Pařížské dohody a Zelené dohody pro Evropu, a to nejpozději do konce roku 2050.

Pomocí vědy a výzkumu bude hledat nová řešení pro udržitelný rozvoj a zavádět je do chodu univerzity a nabízet je širší společnosti v rámci třetí role UP.

Priority

Strategie udržitelnosti UP stanovuje tři základní prioritní oblasti (provoz a správa; vzdělávací a tvůrčí činnost; společenská odpovědnost a třetí role univerzity), jejichž návrh odpovídá věcnému zaměření a povaze řešeného potenciálu, činností a výsledků. Prioritní oblasti se vzájemně doplňují a v některých aspektech přirozeně překrývají. Více se o nich a jejich konkrétní náplni dozvíte na stránce Co děláme.

Udržitelná univerzita

Udržitelností se na Univerzitě Palackého zabývá koordinátorka udržitelného rozvoje UP Mgr. Zuzana Huňková a referentka udržitelného rozvoje Mgr. Miroslava Zavadil. Tento úsek spadá pod prorektora pro strategii a vnější vztahy JUDr. Mag. iur. Michala Malacku, Ph.D., MBA. Pod hlavičkou konceptu Udržitelné univerzity vznikla strategie udržitelného rozvoje a akční plán, které se zaměřují na otázky udržitelného rozvoje, navrhují dlouhodobá řešení pro univerzitu, připravují aktivity na jeho podporu a také vzdělávají a motivují studenty a zaměstnance v této oblasti. Pokud budete mít jakékoliv podněty, otázky či nápady, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: zuzana.hunkova@upol.cz nebo tel.: 585 631 195.

Mgr. Zuzana Huňková

Absolventka Mezinárodních rozvojových studií na PřF UP. Během studia absolvovala několik zahraničních stáží a studií. Jednou z nich byla v roce 2013 dvouměsíční rozvojová stáž ve městě Bauru v Brazílii, kde spolupracovala v mezinárodním týmu studentů na projektu zabývajícím se Rozvojovými cíli tisíciletí, dnes známými jako Cíle udržitelného rozvoje. V rámci bakalářské práce prováděla výzkum zabývající se plýtvání jídlem v Olomouckém kraji. Absolvovala kurz Akademie managementu udržitelnosti pro univerzity a je spoluzakladatelkou Asociace pro udržitelné univerzity ČR.

Mgr. Miroslava Zavadil

Absolvovala magisterské studium mezinárodních rozvojových studií na PřF UP. Hlavním tématem její závěrečné práce magisterského studia byla udržitelnost, konkrétněji Udržitelný managment deštných lesů jihovýchodní Asie. Během studia se zúčastnila pracovní stáže v UNICEF a zahraniční stáže v Nizozemsku v rámci programu Evropské Unie Youth in Action. Během studia také pracovala jako průvodkyně v Pevnosti poznání. I ve svém osobním životě se snaží chovat v rámci udržitelnosti zodpovědně. Je členkou spolku Hravě v Doubravě, který zaštiťuje aktivity Lesního klubu, kam dochází její děti. Volný čas nejraději tráví se svojí rodinou v přírodě, má ráda turistiku, cestování, sport a hru na klavír.

Komise pro udržitelnou UP

Komise Akademického senátu UP vznikla v roce 2020 jako iniciační orgán, který má za cíl zaměřit se na otázky udržitelnosti a jejich proveditelnosti na UP. Senát tak reagoval nejen na společenskou poptávku, ale především nutnost se této otázce věnovat. Univerzita s tisícovkami studentů a zaměstnanců musí být v tomto ohledu odpovědná a měla by jít příkladem v rámci tzv. třetí role univerzity.

Složení komise

Mgr. Jan Bělka, Ph.D.

předseda komise
jan.belka@upol.cz
Absolvent oboru Aplikovaná tělesná výchova a oboru Kinantropologie na FTK UP v Olomouci, působí na Katedře sportu na FTK UP v Olomouci jako odborný asistent. Garantuje bakalářský studijní obor "Tělesná výchova a sport se specializacemi". Působí také jako asistent trenéra u národního týmu žen v házené a dlouhodobě trénuje ženské týmy v házené, což ho mimo jiné obohacuje v otázkách týkající se genderové nevyváženosti ve společnosti a jejich specifik. V rámci udržitelného rozvoje považuje za důležité především aktivizovat stávající generaci “od slov k činům” a předávat know-how a motivaci dalším generacím.

doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. (PřF)

místopředseda
martin.rulik@upol.cz
Absolvent oboru Systematická biologie a ekologie na PřF UP v Olomouci (1992), působí na katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci, kde garantuje navazující magisterský program Hydrobiologie a zabývá se mikrobiální ekologií vod a obecně problematikou ekologie a ochrany vodních ekosystémů.

Mgr. Martin Bernátek, Ph.D. (FF)

martin.bernatek@upol.cz
Působí jako odborný asistent, vedoucí divadelní sekce a zástupce vedoucí Katedry divadelních a filmových studií FF UP. Působí v iniciativě Univerzity za klima a patří k zakladatelům České asociace pro udržitelné vysoké školy. Považuje za důležité zdůraznit odpovědnost institucí k udržitelnosti a potřebu komplexních a systematických reakcí na klimatickou krizi. Individuální zodpovědnost a tzv. udržitelný životní styl chápe spíš jako předpoklad než jako nástroj zmírnění dopadů změn klimatu.

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (PřF)

irena.smolova@upol.cz
Absolventka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Katedře geografie PřF UP v Olomouci působí od roku 1995, v současné době jako docentka v oddělení fyzické a environmentální geografie. Za dobu své dosavadní profesní dráhy vedla více než 270 kvalifikačních prací, je garantkou bakalářského studijního programu Geografie pro vzdělávání a navazujícího magisterského studijního programu Učitelství geografie pro střední školy. Na UP v Olomouci působí také v Akademickém senátu UP a Akademickém senátu Přírodovědecké fakulty, Radě pro vnitřní hodnocení UP a zastupuje UP v Radě vysokých škol. V rámci vědeckovýzkumné činnosti se věnuje antropogenní geomorfologii, přírodním rizikovým procesům a jejich antropogenním ovlivněním a také regionální geografii a regionálnímu rozvoji. Sama se snaží realizovat principy udržitelného života a udržitelný rozvoj považuje za jediný možný směr budoucnosti.

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. (PF)

veronika.tomoszkova@upol.cz
Působí jako odborná asistentka na Katedře správního práva a finančního práva Právnické fakulty UP, kde se specializuje na právo životního prostředí a stavební právo. Věnuje se také výuce profesních dovedností zejména v předmětech tzv. právních klinik. Veronika se podílela na obnovení první klientské právní kliniky ve střední Evropě založené na PF UP v roce 1996, která dnes funguje na PF UP pod názvem Studentská právní poradna. V letech 2016 – 2019 vedla Centrum pro klinické právní vzdělávání PF UP. Je členkou Akademického senátu PF UP, Akademického senátu UP a předsedkyní Legislativní komise AS UP. Působí na UP také jako čestná ambasadorka Fulbrightova programu. Kromě akademických titulů z oblasti práva má červený bakalářský diplom z oboru Management sportu a trenérství, který získala v roce 2009 na Fakultě tělesné kultury UP.

Mgr. Dominik Voráč (PdF)

dominik.vorac01@upol.cz
Vystudoval učitelství českého jazyka a společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve svém studiu na pedagogické fakultě pokračuje dále, momentálně v rámci doktorského studia v oboru Čtenářství a mediální výchova. Ve svém bádání se zaměřuje na vliv nových médií v životě člověka, zejména na fenomén dezinformací a sociálních sítí. Je rovněž členem Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci.

doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. (FF)

matus.sucha@upol.cz
Profesně se orientuje na oblast dopravní psychologie, konkrétně na problematiku mobility a dopravní bezpečnosti. V letech 2012–2019 byl vedoucím Katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Je soudním znalcem a mentorem EuroPsy v oblasti dopravní psychologie. V roce 2020 byl zařazen mezi významné osobnosti Střední Moravy. Je autorem mnoha publikací zaměřených na otázku lidského faktoru v dopravě. Docent Šucha je aktivním členem mnoha prestižních mezinárodních organizací, patří k nim například ICTCT – International Co-operation on theories and concepts in traffic safety, TPI – Traffic Psychology International, DGVP – Deutsche Gesselschaft für Verkehrpsychologie, nebo NTSA – Nordic Traffic Safety Academy.

Studentské organizace

Univerzita Palackého má mnoho studentských organizací, které se různě dotýkají či protínají problematiky udržitelnosti či se s ní protínají. Studentské organizace zaměřující se na udržitelnost bude podporovat všemi směry a vyzývá studenty, aby se do jednotlivých iniciativ zapojili.

Studentské spolky, které se náplní své činnosti zabývají udržitelností:

Pokud se i váš spolek dotýká problematiky udržitelnosti, neváhejte nás kontaktovat, představit nám svoje aktivity a rádi vás budeme propagovat a podporovat nebo navážeme spolupráci.

S kým spolupracujeme

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce nabízí environmentálně zaměřené aktivity pro školy, učitele, rodiny s dětmi a další širokou veřejnost v moderním nízkoenergetickém domu na okraji Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou. Dům obklopuje unikátní přírodní umělecká galerie s názvem Dům přírody Litovelského Pomoraví, kde mohou návštěvníci i účastníci programů prožívat nevšední zážitky setkání s lužní krajinou. Pořádá vzdělávací a osvětové programy pro školy a veřejnost, pravidelné Ekologické večery, festival Ekologické dny Olomouc a provozuje expozici pod širým nebem.

ARPOK je olomoucká vzdělávací organizace založená Univerzitou Palackého. Věnuje se globálnímu rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního světa. Nabízí širokou škálu výukových programů pro žáky, semináře pro pedagogy mateřských, základních a středních škol či prověřené metodické materiály k problematice globálního rozvojového vzdělávání (některé z nich najdete ve fondy Knihovny UP). Pořádá také konference a veřejné besedy pro veřejnost, známé jako rozvojové večery.

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Její vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.

Statutární město Olomouc

Olomoucký kraj

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)