Univerzita Palackého si uvědomuje svou odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí, proto se rozhodla zaměřit na udržitelný rozvoj a šířit jeho principy na naší univerzitě a mezi veřejnost. Chtěla by toho dosáhnout prostřednictvím inovací, které posilují společenskou odpovědnost a podporují environmentálně příznivé chování, větším zaměřením výzkumu na tuto oblast a vzděláváním v této oblasti.

Vize

Univerzita Palackého v Olomouci
je plně environmentálně, společensky a ekonomicky udržitelná


Univerzita Palackého je všestranně odpovědná vůči životnímu prostředí, omezuje dopady své činnosti na změnu klimatu, systematicky učí a vede k environmentálně odpovědnému chování své studenty i zaměstnance.

Univerzita Palackého se chová odpovědně ke společnosti, pomáhá rozvíjet regionální a místní komunitu, je inspirujícím příkladem všem členům společnosti jak z oblasti široké, tak odborné veřejnosti.

Univerzita Palackého jedná udržitelně v oblasti hospodářského pilíře udržitelnosti, hospodaří a strategicky využívá své finance, hmotné i nehmotné zdroje a hodnoty, je odpovědným hospodářem uvažujícím v dlouhodobé perspektivě s ohledem na aktuální potřeby svého fungování.

Mise

Univerzita Palackého se systematicky zaměří na naplňování vytyčených cílů. UP bude uvádět do svého chodu opatření směřující k urgentní reakci na klimatickou krizi a přispívání k plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) stanovených OSN.

UP bude minimalizovat veškeré své chování, které přispívá k negativnímu vlivu na udržitelný rozvoj. UP adaptuje svou infrastrukturu na změnu klimatu a rovněž v tomto duchu bude inspirovat další aktéry k jednání na místní, regionální, národní i nadnárodní úrovni.

UP bude jednat v souladu se Strategickým rámcem České republiky 2030 a v souladu s členstvím ČR v Evropské unii se bude přibližovat k uhlíkové neutralitě podle závazků Pařížské dohody a Zelené dohody pro Evropu, a to nejpozději do konce roku 2050.

Pomocí vědy a výzkumu bude hledat nová řešení pro udržitelný rozvoj a zavádět je do chodu univerzity a nabízet je širší společnosti v rámci třetí role UP.

Priority

Strategie udržitelnosti UP stanovuje tři základní prioritní oblasti (provoz a správa; vzdělávací a tvůrčí činnost; společenská odpovědnost a třetí role univerzity), jejichž návrh odpovídá věcnému zaměření a povaze řešeného potenciálu, činností a výsledků. Prioritní oblasti se vzájemně doplňují a v některých aspektech přirozeně překrývají. Více se o nich a jejich konkrétní náplni dozvíte na stránce Co děláme.

Udržitelná univerzita

Udržitelností se na Univerzitě Palackého zabývá koordinátorka udržitelného rozvoje UP Mgr. Zuzana Huňková a referentka udržitelného rozvoje Mgr. Miroslava Zavadil. Tento úsek spadá pod prorektora pro strategii a vnější vztahy JUDr. Mag. iur. Michala Malacku, Ph.D., MBA. Pod hlavičkou konceptu Udržitelné univerzity vznikla strategie udržitelného rozvoje a akční plán, které se zaměřují na otázky udržitelného rozvoje, navrhují dlouhodobá řešení pro univerzitu, připravují aktivity na jeho podporu a také vzdělávají a motivují studenty a zaměstnance v této oblasti. Pokud budete mít jakékoliv podněty, otázky či nápady, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: zuzana.hunkova@upol.cz nebo tel.: 585 631 195.

Mgr. Zuzana Huňková

Absolventka Mezinárodních rozvojových studií na PřF UP a Gobálních migračních a rozvojových studií na PřF UK. Má několikaleté pracovní i studijní zkušenosti ze zahraničí. Ve své funkci řídila tvorbu strategie udržitelného rozvoje UP a akční plány a je hlavním garantem jejich naplňování. Mimo jiné je také absolventkou programu Akademie managementu udržitelnosti pro univerzity FPH VŠE a spoluzakladatelkou Asociace manažerek a manažerů udržitelnosti. Od října 2023 působí v pozici předsedkyně Komise Místní Agendy 21 a Smart City města Olomouce. 

Mgr. Miroslava Zavadil

Absolvovala magisterské studium mezinárodních rozvojových studií na PřF UP. Hlavním tématem její závěrečné práce magisterského studia byla udržitelnost, konkrétněji Udržitelný managment deštných lesů jihovýchodní Asie. Během studia se zúčastnila pracovní stáže v UNICEF a zahraniční stáže v Nizozemsku v rámci programu Evropské Unie Youth in Action. Během studia také pracovala jako průvodkyně v Pevnosti poznání. I ve svém osobním životě se snaží chovat v rámci udržitelnosti zodpovědně. Je členkou spolku Hravě v Doubravě, který zaštiťuje aktivity Lesního klubu, kam dochází její děti. Volný čas nejraději tráví se svojí rodinou v přírodě, má ráda turistiku, cestování, sport a hru na klavír.

Mgr. Veronika Květoňová

Absolventka katedry geografie PřF UP, kde pokračuje dále jako doktorandka oboru regionální geografie. V rámci vědeckovýzkumné činnosti se věnuje městskému klimatu a adaptačním, zejména pro enviromentálním, opatřením a holistickému přístupu ve výzkumu tepelného komfortu člověka ve městě. Spolupracuje s odborníky z tuzemska i zahraničí a v současné době je i členkou řešitelského týmu projektu TAČR zabývajícím se regionalizací ČR z pohledu naléhavosti provedení adaptačních opatření na změnu klimatu. Na katedře geografie mj. vyučuje principy environmentální governance nebo environmentální geografii a udržitelný rozvoj, jehož principy prosazuje a snaží se praktikovat i v každodenním životě.

Mgr. Jan Borkovec

Absolvent Environmentálních studií a udržitelného rozvoje na PřF UP a Evropských studií se zaměřením na evropské právo na PF UP, během studia vyjel na Erasmus na Paris Lodron University v Salzburgu. V průběhu bakalářského studia byl aktivním členem spolku Udržitelný Palacký. Během studia se zúčastnil mezinárodního projektu Edu Change v rámci programu Erasmus+ v Norsku a na Maltě zaměřený na problematiku dopadů klimatické změny. V soukromém sektoru se nejvíce věnuje problematice udržitelných staveb, udržitelné mobilitě a zeleni v okolí staveb.

Ambasadoři udržitelného rozvoje na fakultách

Šířit principy udržitelnosti na jednotlivých fakultách UP pomáhá osm ambasadorů udržitelného rozvoje. Jsou nejen spojkou mezi centrálním referátem udržitelného rozvoje UP (čili Udržitelnou univerzitou), ale také kontaktními osobami pro studující a pracující na jednotlivých součástech. Ambasadoři předávají informace uvnitř dané součásti UP, spolupracují se všemi pracovišti a vedením na naplňování vytyčených cílů udržitelného rozvoje nebo se podílí na realizaci popularizačních akcí směrem k udržitelnému rozvoji. Dále se účastní jednání vedení součásti či kateder/jednotek při řešení záležitostí spojených s udržitelným rozvojem a vytvářejí akční plán udržitelného rozvoje, který bude po vzoru celouniverzitního plánu specifikován na několik cílů, které chce fakulta naplnit.

Neváhejte se na ně obrátit ohledně čehokoliv, co se týká udržitelného rozvoje.

CMTF Lenka Peřinová lenka.perinova@upol.cz
LF Klára Voznicová klara.voznicova@upol.cz 
FF Michal Nguyen michal.nguyen01@upol.cz 
PřF Ivo Machar ivo.machar@upol.cz 
PdF Ondřej Kolář ondrej.kolar@upol.cz 
FTK Iva Dostálová iva.dostalova@upol.cz 
PF Aneta Křížková, Blanka Vítová aneta.krizova@upol.czblanka.vitova@upol.cz
FZV Vladimír Koutský vladimir.koutsky@upol.cz 

Komise pro udržitelný rozvoj UP

Komise pro udržitelný rozvoj Univerzity Palackého (KUR UP) byla zřízena v červnu 2024 jako celouniverzitní poradní orgán rektora. Komise poskytuje stanoviska a doporučení rektorovi UP k otázkám udržitelného rozvoje na UP, zejména pak k vypracování plánu strategie udržitelného rozvoje na UP (dále jen „SUR UP“), vypracování akčních plánů realizace SUR UP, aktualizacím plánu SUR UP a akčních plánů realizace SUR UP a dalším výstupům referátu udržitelného rozvoje na UP. KUR UP dále dává vedoucím jednotlivých součástí UP a v rámci Rektorátu UP jednotlivým prorektoům UP, kvestorovi UP a kancléři UP podněty v oblasti udržitelného rozvoje na UP.

Více informací o komisi naleznete ve vnitřní normě Statut Komise pro udržitelný rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci.

Studentské organizace

Univerzita Palackého má mnoho studentských organizací, které se různě dotýkají či protínají problematiky udržitelnosti či se s ní protínají. Studentské organizace zaměřující se na udržitelnost bude podporovat všemi směry a vyzývá studenty, aby se do jednotlivých iniciativ zapojili.

Studentské spolky, které se náplní své činnosti zabývají udržitelností:

Pokud se i váš spolek dotýká problematiky udržitelnosti, neváhejte nás kontaktovat, představit nám svoje aktivity a rádi vás budeme propagovat a podporovat nebo navážeme spolupráci.

S kým spolupracujeme

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce nabízí environmentálně zaměřené aktivity pro školy, učitele, rodiny s dětmi a další širokou veřejnost v moderním nízkoenergetickém domu na okraji Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou. Dům obklopuje unikátní přírodní umělecká galerie s názvem Dům přírody Litovelského Pomoraví, kde mohou návštěvníci i účastníci programů prožívat nevšední zážitky setkání s lužní krajinou. Pořádá vzdělávací a osvětové programy pro školy a veřejnost, pravidelné Ekologické večery, festival Ekologické dny Olomouc a provozuje expozici pod širým nebem.

ARPOK je olomoucká vzdělávací organizace založená Univerzitou Palackého. Věnuje se globálnímu rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního světa. Nabízí širokou škálu výukových programů pro žáky, semináře pro pedagogy mateřských, základních a středních škol či prověřené metodické materiály k problematice globálního rozvojového vzdělávání (některé z nich najdete ve fondy Knihovny UP). Pořádá také konference a veřejné besedy pro veřejnost, známé jako rozvojové večery.

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Její vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.

Statutární město Olomouc

Olomoucký kraj

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)