Posláním Udržitelné univerzity je, aby byla Univerzita Palackého plně environmentálně, společensky a ekonomicky udržitelná. Znamená to, že by měla jednat a rozvíjet se tak, aby dovedla uspokojit své potřeby, avšak bez negativních dopadů na budoucnost a příští generace. Zaměřuje se proto na 15 oblastí činnosti, mezi něž patří jak environmentální („zelená“) udržitelnost, často úzce spojená s ekonomickou (zlepšení třídění odpadu, energetické úspory, zeleň a biodiverzita), tak udržitelnost sociální (rovné příležitosti pro všechny, odpovědné nakupování, péče o komunitu či vzdělávání).

Stěžejním úkolem Udržitelné univerzity bylo co nejdříve vypracovat souhrnnou a závaznou Strategii udržitelného rozvoje. Na jejím základě se na UP provádí například energetický audit, analýza odpadu nebo pasportizace zeleně. Pro odpovědné nakupování a zadávání veřejných zakázek byl vytvořen soupis doporučujících pravidel pro nákup technologií, nového vybavení a spotřebičů. Daří se také rozvíjet digitalizaci agendy, což vede k úspoře času i zdrojů. Kromě toho pořádá Udržitelná univerzita pravidelně osvětové kampaně (Den bez aut na UP, výzva Do práce na kole, kampaň proti plýtvání potravinami) a přednášky a semináře, určené studentům a zaměstnancům UP i veřejnosti. Záznamy a výstupy z nich najdete na stránce Vzděláváme.

Strategie udržitelného rozvoje UP

Zajímá vás, jak může přispět k udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti univerzita? Akademický senát UP schválil 26. ledna 2022 historicky první Strategii udržitelného rozvoje, která stanovuje základní koncepci a východiska v hlavních oblastech života univerzity a vychází z Cílů udržitelného rozvoje OSN a ze Strategického záměru Univerzity Palackého v Olomouci 2021+.

Smyslem nové udržitelné strategie je představit konkrétní náplň prioritních oblastí, na něž se bude univerzita v následujícím období zaměřovat, vytyčit hlavní cíle a také základní opatření, jejichž prostřednictvím se budou dané cíle naplňovat. Na jejím dlouhodobém základě jsou poté vytvářeny dvouleté akční plány s konkrétními cíli.

Níže naleznete stručný souhrn všech 15 prioritních oblastí, případně si můžete přečíst celou Strategii udržitelného rozvoje UP v PDF.

Provoz a správa

 1. Energie

  Sledovány jsou energetické úspory, snížení energetické náročnosti, navýšení energetické účinnosti a celkové snížení uhlíkové stopy a ekologické zátěže UP. Primárně se jedná o elektrickou energii, teplo a plyn. Pro potřeby naplnění těchto cílů bude zhotovena analýza výchozího stavu a energetický audit, který bude základním východiskem pro zavádění opatření ke zvyšování energetické účinnosti.

  Pro zefektivnění energetického managementu na UP se zavedou SMART nástroje na měření a řízení, dále senzory, smart metering a další. V případě úprav, rekonstrukcí a nových staveb budou respektována opatření vyplývající z energetického auditu a budou doplněna o konzultace s odborníky ohledně použití vhodných nástrojů snižujících energetickou náročnost.

 2. Odpady a cirkulární ekonomika

  Hlavním cílem je minimalizace vzniku odpadu. V případě, že vzniku odpadu nelze předejít, je pak prioritou připravit odpad k opětovnému použití, recyklaci nebo k jinému využití (např. energetickému) a až v krajním případě odpad odstranit. Bude provedena analýza odpadů, na jejímž podkladě budou navržena opatření pro zlepšení nakládání s odpady na UP.

  Na základě analýzy směsného odpadu se zlepší odpadová infrastruktura (doplnění košů a popelnic na tříděný odpad) ve snaze snížit podíl směsného komunálního odpadu a zvýšit podíl odpadu tříděného. V této souvislosti se na UP omezí používání jednorázových potřeb (kelímky, příbory, talířky atd.). Proběhlo školení pro zaměstnance v úklidových službách a připravuje se školení pro celou komunitu UP, aby se dosáhlo výborných znalostí v oblastí třídění odpadů.

  V řešení je i vhodné nakládání s bioodpadem ve spolupráci s Olomouckým krajem. Pro dále nevyužitý nábytek, přístroje a techniku se vytvoří webová platforma na sdílení věcí mezi fakultami a jejich zaměstnanci.

 3. Voda a zeleň

  Záměrem UP je udržitelné hospodaření s vodou a maximalizace podílu zeleně v rámci ochrany a rozvoje biodiverzity. Bude zpracován vodní audit, který napomůže dosavadnímu trendu snižování spotřeby vody na UP. Provedena bude i pasportizace zeleně všech pozemků UP a následně bude vytvořena metodika shrnující způsob práce se zelení a rozvíjení biodiverzity.

 4. Objekty a infrastruktura

  Moderně řešené budovy, které jsou environmentálně udržitelné, jsou současně vhodným řešením z ekonomického hlediska, protože v dlouhodobém měřítku jsou finančně výhodnější. Sledována bude environmentálně odpovědná výstavba a renovace budov UP, které úzce souvisí s výše popsanými body Strategie. Vytvořil se soupis doporučených pravidel pro odpovědné zadávání zakázek (dále jen OZVZ) a úsek pro udržitelnost bude informován o plánovaných nákupech technologií, nového vybavení a spotřebičů.

  V plánu je zavedení systému Building Information Management (BIM, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na digitálním modelu) a vytvoření metodiky s cílem převést všechny informace o objektech a infrastruktuře do digitální podoby. Tímto sdílením se zamezí neopodstatněnému nákupu především přístrojové vědecké infrastruktury.

 5. Informační technologie a digitalizace

  Digitalizace přispívá nejen k udržitelnosti, ale také k úspoře času a zefektivnění celého procesu správy UP. Cílem je elektronizace veškeré univerzitní administrativy s výjimkou zákonem přikázaných dokumentací. UP dále nebude vyžadovat odevzdávání všech závěrečných prací studentů v tištěné podobě. Podpoří se vydávání e-knih, skript a využívání e-learningu. Cílem je také snižování celkového množství pracovních cest, a tam, kde to situace dovoluje, využívat tzv. virtuální mobilitu prostřednictvím moderní videokonferenční techniky.

 6. Stravování

  Cílem je v rámci stravovacích zařízení UP zajistit zdravou a vyváženou stravu, která bude mít pozitivní vliv nejen na jedince, ale i na životní prostředí. Důležitá je preference dodavatelů regionálních potravin a snižování produkce odpadu při dopravě potravin i při samotné přípravě pokrmů. Aktivně se bude hledat řešení na využití bioodpadu a gastroodpadu.

  Nedílnou součástí je i osvěta. Připravují se informační letáky do stravovacích zařízení UP, které motivují strávníky jídlem neplýtvat. Aktivně se budou propagovat vratné kelímky v bistrech FreshUP. Na všech fakultách budou zajištěná pítka nebo jiná forma dostupnosti pitné vody, aby se částečně zamezilo vzniku odpadu z jednorázových plastových obalů.

 7. Mobilita a doprava

  V zájmu snížení uhlíkové stopy je namístě podpořit studenty a zaměstnance UP, kteří dojíždějí autem, aby (nejen) při cestách do práce a do školy využívali udržitelnější způsob mobility, tzn. chůzi, kolo nebo hromadnou dopravu. Proběhlo dotazníkové šetření, které si kladlo za cíl popsat aktuální potřeby a preference vzhledem k mobilitě na UP, a na jeho základě budou navržena řešení, která studentům i zaměstnancům usnadní udržitelnější formu mobility. Jedná se například o krytá a zabezpečená stání pro kola, navázání spolupráce s poskytovateli služeb sdílených kol nebo jednání s Dopravním podnikem města Olomouce.

 8. Odpovědné nakupování

  UP je povinna dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání a environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zohledňována jsou především tato hlediska: důstojné pracovní podmínky, dodržování sociálních a pracovních práv, rovné příležitosti, zohlednění kritérií trvale udržitelného rozvoje včetně otázek dopadů na životní prostředí, ekologická stopa dodavatele/produktu, etika obchodu a další.

  Zhotoví se analýza stávajícího stavu, na jejímž základě se vytvoří seznam doporučujících pravidel pro OZVZ. Sjednotí se nákup reklamních a propagačních předmětů UP se zaměřením na kvalitu, lokání původ, produkci a udržitelných materiálů na celé UP. Pro tyto účely bude vytvořena metodika.

Vzdělávací a tvůrčí činnost

 1. Vzdělávání k udržitelnosti

  Každý student a zaměstnanec UP, i UP jako celek, může svým jednáním na lokální úrovni přispět k pozitivnímu globálnímu vývoji. K tomu nedílně patří kritické myšlení a zejména vzdělávání, jakožto hlavní pilíř a poslání UP.

  Cílem je implementace udržitelného rozvoje do studijních programů a vytvoření volitelných předmětů týkajících se udržitelnosti. Na dané téma se s určitou pravidelností budou pořádat i veřejné přednášky s odborníky. Studenti budou aktivně zapojováni do pořádání kampaní týkajících se plýtvání potravinami, zdravého či bezodpadového životního stylu apod.

 2. Tvůrčí činnost v oblasti udržitelného rozvoje

  Důležité bude zhotovení analýzy a plánu rozvoje UP v oblasti vzdělávání a tvůrčí činnosti týkající se udržitelnosti a cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Na katedrách, které mají k tématice blízko, budou nabízeny závěrečné práce týkající se udržitelnosti. Jako podpora vznikne cena rektora za udržitelnost za závěrečné práce, které mají souvislost s SDGs.

  V univerzitním UPointu se bude při pravidelné aktualizaci výrobků a vybírání nových dbát na dodržování vysoké kvality, používání udržitelných materiálů, lokální původ a produkci a bude snaha o zvyšování zastoupení těchto výrobků na celkové nabídce.

Společenská odpovědnost a třetí role univerzity

 1. Společenství pro udržitelnost

  Cílem je vybudovat komunitu akademiků, zaměstnanců UP a studentů, kteří se aktivně zajímají o témata udržitelnosti v různých oborech a budou úzce spolupracovat s koordinátorkou udržitelnosti při projektech, kampaních či výzkumech. Společenství tvořené odborníky a laiky, kteří se chtějí podílet na udržitelném rozvoji UP, bude k dispozici v případě potřeby expertíz, názorů nebo pomoci při organizování akcí.

 2. Zdravý životní styl a péče o komunitu UP

  Změna stravovacích návyků, spánkového rytmu, pohybových aktivit či prostředí, ve kterém se pohybujeme, pozitivně ovlivní naše zdraví a tím sníží riziko nadváhy, cukrovky II. typu nebo deprese a stresu. Cílem je motivovat studenty a zaměstnance UP ke snížení sedavého způsobu života a podpořit pravidelné pohybové aktivity. UP bude aktivně vytvářet příjemné a motivační prostředí.

  Možná je i spolupráce s poskytovateli sdílených kol a koloběžek. I nadále bude podporována varianta home office na pozicích, kde je to možné. Došlo k rozšíření nabídek sportu a počtu hodin v kurikulu UP. K dispozici bude také nabídka poradenské činnosti a psychologické péče.

 3. Rovné příležitosti pro všechny

  V rámci své působnosti bude UP i nadále zachovávat rovné příležitosti a podmínky pro sociální inkluzi v rámci univerzity, místní komunity i ve společnosti obecně. UP podporuje odstraňování překážek k zapojení osob se zdravotním postižením, příslušníků menšin a dalších skupin obyvatelstva, které jsou ohroženy sociální exkluzí. Pozornost je věnována také genderovým stereotypům, případnému zneužívání postavení či nekolegiálnímu chování, které by mohly narušit zdravé pracovní a studijní prostředí.

 4. Podpora regionu

  Cíl je sledován ve všech pilířích udržitelného rozvoje regionu Olomouckého kraje, jehož je UP inherentní součástí, a to se všemi relevantními aktéry lokálního socio-ekonomického ekosystému. Podpora rozvoje spolupráce s Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc je směřována do strategické, koncepční, ekonomické, sociální a vzdělávací oblasti.

 5. Strategická partnerství

  Cílem je navazovat strategická partnerství s organizacemi a asociacemi zabývajícími se danými tématy udržitelnosti v České republice i v zahraničí, účastnit se zajímavých projektů a inspirovat se, učit se a společně se podílet na hlubší misi a plnit cíle s výraznějším dosahem.

  UP bude nadále prohlubovat spolupráci v rámci konsorcia Aurora, nově také v Asociaci společenské odpovědnosti. UP podá přihlášku o členství do Platformy zainteresovaných stran a do Platformy odpovědného veřejného zadávání a nadále se bude zapojovat do žebříčku GreenMetric.

Akční plány

Na základě Strategie udržitelného rozvoje, která stanovuje dlouhodobou koncepci a směřování univerzity z hlediska udržitelnosti, vznikají vždy na dvouleté období konkrétní akční plány. Ty už na základě analytického podkladu definují jasně měřitelné cíle a opatření. Představují garanty jednotlivých opatření, další osoby a subjekty potřebné pro spolupráci na realizaci daných opatření a definují ukazatele plnění cílů. Jejich součástí je také finanční rozpočet daných opatření, možnosti jejich financování a harmonogram.

Akční plán realizace Strategie udržitelného rozvoje UP na roky 2022–2023 schválil Akademický senát UP na svém zasedání 20. dubna 2022. Níže si můžete přečíst stručný souhrn toho, co se v 15 oblastech v období 2022–2023 plánuje a jak se plán daří naplňovat.

 1. Energie

  Právě probíhající energetický audit celé univerzity bude hotov do konce února 2023. Tento dokument bude východiskem pro realizaci vhodných opatření na snížení energetické náročnosti budov v podobě senzorů, SMART nástrojů a dalších. Energetický audit bude respektován i v případě projektů a staveb nových budov a nákupu nových zařízení.

 2. Odpady a cirkulární ekonomika

  Hlavním cílem UP v této oblasti je minimalizace vzniku odpadu. Dne 29. listopadu 2022 proběhla fyzická analýza odpadu z kontejnerů na směsný odpad ze všech součástí UP, která odhalila nedostatky v nynějším třídění na UP a navrhla řešení pro zlepšení. Na základě výsledků se tato opatření budou realizovat a dojde ke zlepšení odpadové infrastruktury za účelem snížení množství směsného odpadu a zvýšení podílu tříděného. Ve snaze edukovat zaměstnance a studenty UP se vytvoří vzdělávací video, které bude posléze rozesláno a zařazeno do úvodního školení pro zaměstnance.

  UP bude od roku 2023 vozit veškerý gastroodpad z menz včetně olejů a lapolu do bioplynové stanice v Rapotíně, kde bude dále využíván. Navázala tak díky Olomouckému kraji s bioplynovou stanicí spolupráci.

 3. Voda a zeleň

  Na pozemcích UP v současnosti probíhá pasportizace zeleně. Na jejím základě se bude na vhodných pozemcích rozvíjet biodiverzita v podobě luk, výsadby stromů či ovocných sadů. Místa budou doplněna o hmyzí hotely a naučné tabule, které budou sloužit nejen studentům a zaměstnancům UP, ale také veřejnosti. Za komplexem kolejí na 17. listopadu se buduje první hnízdicí věž pro jiřičky, která má za cíl šetrnou změnu hnízdění jiřiček z budov kolejí právě do této věže.

 4. Objekty a infrastruktura

  V souladu se Strategií udržitelného rozvoje UP jsou nyní u všech projektů, které se budou v nejbližší době realizovat, zvažována opatření, která jsou environmentálně a sociálně šetrná a vhodná. Cílem je snižování energetické náročnosti budov, maximální možné snížení jejich negativního dopadu na okolí a vybudování vhodných řešení pro jejich uživatele.

  Pro odpovědné zadávání veřejných zakázek byl vytvořen soupis doporučujících pravidel pro nákup technologií, nového vybavení a spotřebičů. Veškeré nákupy a zakázky jsou diskutovány s úsekem pro udržitelnost.

 5. Informační technologie a digitalizace

  V rámci časové úspory, zefektivnění procesu a zejména udržitelnosti se vylepšil a aktualizoval digitální systém zadávání pracovních cest. Od listopadu 2022 lze zadat a schválit pracovní docházku nebo volit dovolenou pouze elektronickou cestou.

 6. Stravování

  Od prosince 2022 probíhá kampaň proti plýtvání v menzách UP. V prostorách, kde se tvoří fronty strávníků, jsou umístěny informační letáky, které motivují strávníky jídlem neplýtvat a přináší řešení, jak toho docílit. Ve všech bistrech FreshUP jsou aktivně nabízeny místo jednorázových vratné kelímky, které jsou dále propagovány na informačních letácích v bistrech a pomocí promo videa na všech fakultách a sociálních sítích.

 7. Mobilita a doprava

  Již na několika budovách UP bylo rozšířeno nebo doplněno místo na stání pro kola. Budovy, které prozatím nemají místo vyhrazené nebo je nedostatečné, jsou v řešení. UP současně navázala spolupráci s firmami NextbikeEagle a pro studenty a zaměstnance je domluveno zvýhodněné předplatné. Univerzita se v roce 2022 poprvé zúčastnila výzvy Do práce na kole. V rámci celé univerzity vytvořilo týmy celkem 130 zaměstnanců, kteří po dobu celého měsíce května cestovali na UP na kole nebo pěšky a soutěžili mezi sebou v pravidelnosti a počtu najetých kilometrů. Celkem najeli či ušli 31 536 km a ušetřili 4 068 kg CO2. Nejlepší fakultou byla Lékařská fakulta, která vyhrála putovní pohár. Úspěšný byl i Den bez aut, kdy se mnoho zaměstnanců dostavilo do práce veřejnou dopravou, na kole nebo pěšky, za což byli odměněni drobným občerstvením, bezplatným servisem kola a dalšími výhodami.

 8. Odpovědné nakupování

  Zhotovila se analýza aktuálního stavu odpovědného nakupování na UP a vytvořil se seznam doporučujících pravidel pro odpovědné zadávání veřejných zakázek (OZVZ). Jsou tedy dodržována sociální a environmentální pravidla OZVZ jako kupříkladu důstojné pracovní podmínky, dodržování sociálních a pracovních práv, rovné příležitosti, zohlednění kritérií trvale udržitelného rozvoje včetně otázek dopadů na životní prostředí, ekologická stopa dodavatele/produktu, etika obchodu a další. Všechny veřejné zakázky, u kterých je to relevantní, jsou konzultovány s úsekem pro udržitelnost.

 9. Vzdělávání k udržitelnosti

  V roce 2022 proběhly celkem tři odborné přednášky pro zájemce jak z řad studentů, akademiků a zaměstnanců UP, ale i širokou veřejnost. Pro zaměstnance a studenty byl připraven vzdělávací program Udržitelnost v praxi, kde se představilo šest osobností z olomouckého regionu, jejichž profese je spojena s udržitelností. V rámci Societas cognitorum se uskutečnila přednáška Pavla Nováčka z katedry rozvojových a environmentálních studií nesoucí název Život v době klimatické změny, záznam. Z poslední přednášky od Ondřeje Přibyla z Fakta o klimatu, který hovořil o klimatické změně a jejích řešení, vznikl taktéž záznam a přednášku si lze zpětně poslechnout.

 10. Tvůrčí činnost v oblasti udržitelného rozvoje

  Studenti mají možnost psát své závěrečné práce týkající se udržitelnosti a cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Již vznikají nebo byla zpracována témata jako ekologické čisticí prostředky, spotřeba vody na UP a další. V současné době jsou vyhlášená témata například na výpočet environmentální stopy UP nebo materiálová recyklace odpadů Olomouckého kraje. Mnoho studentů spolupracuje s Udržitelnou univerzitou na výzkumu. Jedná se například o mapování pozemků a stavu zeleně na pozemcích univerzity, mapování popelnic a košů na tříděný odpad, počty stojanů na kola atp. Vědci jsou také čím dál více motivovaní do svých projektů zahrnovat naplňování SDGs a Udržitelná univerzita jim v tom pomáhá a poskytuje konzultace.

 11. Společenství pro udržitelnost

  Cílem je vybudovat komunitu vědců, zaměstnanců a studentů UP, kteří se aktivně zajímají o témata udržitelnosti v různých oborech a budou úzce spolupracovat s koordinátorkou udržitelnosti při projektech, kampaních či výzkumech. První schůzka zájemců proběhla 8. prosince 2022, byla představena Strategie udržitelného rozvoje, akční plán, plány a projekty na rok 2023 a rozproudila se také diskuze o dalších nápadech a možnostech projektů na příští rok.

 12. Zdravý životní styl a péče o komunitu

  V září 2022 se na zasedání Akademického senátu UP probírala možnost povinně volitelného předmětu tělesné výchovy. Bylo upozorněno i na nevhodnou finanční infrastrukturu v oblasti podpory sportu na UP. Návrh byl přítomnými podpořen a doplněn o řadu důležitých podnětů, které je nadále potřeba vyřešit. Nebyla přijata žádná usnesení a celý návrh se nadále zpřesňuje.

 13. Rovné příležitosti pro všechny

  Univerzita Palackého byla letos oceněna Cenou hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost, plnění tzv. třetí role univerzity, tedy práce ve prospěch společnosti. Univerzita dlouhodobě pořádá přednášky, besedy či vzdělávací cykly pro veřejnost. Nelze opomenout ani dobrovolné aktivity z řad studentů a zaměstnanců a Dobrovolnické centrum UP, jehož nepostradatelnost se projevila například při pomoci v době války na Ukrajině.

  V roce 2021 byla na UP provedena analýza rovných příležitostí, na jejímž základě vznikl Plán rovných příležitostí / Gender Equality Plan, který si na období 2022/2023 klade konkrétní cíle směřující ke genderové rovnosti na celé UP.

 14. Podpora regionu

  Univerzita Palackého navázala v rámci Olomouckého kraje spolupráci s odborem pro životní prostředí, a zapojí se tak do projektu využívání gastroodpadu v bioplynové stanici v Rapotíně.

  Spoluprací se statutárním městem Olomouc vzniklo hned několik. UP je členem Místní Agendy 21, což je program (strategický plán) rozvoje města, který charakterizuje snaha řešit globální problémy lokálně – tedy na území obce či regionu, především v oblasti udržitelného rozvoje. UP jedná také s Dopravním podnikem města Olomouce ohledně zlepšení či posílení dopravní infrastruktury pro dojíždění na UP, čímž cílí na snížení počtu dojíždějících auty. Na tvorbě Adaptační a mitigační strategie města Olomouce se podíleli odborníci z UP a její cíle se vzájemně promítly také do Strategie udržitelného rozvoje UP. UP také navázala bližší spolupráci se Sluňákovem – centrem ekologických aktivit města Olomouce, se kterým společně organizují vzdělávací akce, jako byla Udržitelnost v praxi, Fakta o klimatu nebo Ekologické dny Olomouc. Studenti a pedagogové UP také jezdí na praxe a vzdělávací programy do Sluňákova a vypomáhají na různých akcích.

 15. Strategická partnerství

  Již dva roky je UP členem aliance Aurora, která sdružuje devět evropských škol v otázce společenské odpovědnosti, udržitelnosti, digitalizace a kulturní rozmanitosti. V roce 2022 se univerzita podílela na vzniku Sustainable Campus Action Plan. Plán si klade za cíl podpořit zapojené univerzity k udržitelnému způsobu využívání energie, upřednostňování regionálních potravin atd.

  UP se v roce 2022 poprvé zařadila do mezinárodního žebříčku UI GreenMetric, který vyhodnocuje ohleduplnost univerzit k životnímu prostředí. Z 956 univerzit UP obsadila 642. místo. V jednom ze dvou nejprestižnějších žebříčků světa – THE World University Ranking obsadila Univerzita Palackého 201.–300. pozici a v rámci ČR pak druhé místo hned za Karlovou Univerzitou. V QS World University Rankings ze zhruba 700 univerzit, které byly do žebříčku nejudržitelnějších univerzit světa zařazeny, patřilo UP 451.–500. místo.

Reporty Udržitelné univerzity

Jak se daří univerzitě plnit cíle stanovené Strategií udržitelného rozvoje a konkrétními akčními plány? Podívejte se do reportů o udržitelnosti na UP.

Report Udržitelné univerzity za rok 2022

UP v roce 2022 schválila Strategii udržitelného rozvoje UP, obdržela Cenu hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost, zahájila CRP Unilead nebo získala členství v Asociaci společenské odpovědnosti. Na aktivity udržitelnosti zamířilo 900 000 Kč z jejího rozpočtu. Kromě toho se univerzita umístila se na 546. místě v žebříčku UI Green Metric a na 201.–300. místě v THE Impact Rankings, navázala spolupráci s Nextbike a Eagle a provedla analýzu směsného komunálního odpadu. Podařilo se uspořádat 3 přednášky týkající se udržitelnosti a klimatické krize, zapojit zaměstnance a studenty do 3 výzev (Do práce na kole, 10 000 kroků a Den bez aut) a pořídit 1 nový elektromobil (pro Správu kolejí a menz).

Metodika udržitelných akcí UP

Není vám lhostejné, jaký dopad bude mít vámi organizovaná akce na životní prostředí, společnost a v důsledku i na celou planetu? Inspirujte se metodikou udržitelných akcí UP, která slouží jako příručka pro organizátory akcí (nejen) na UP. Ukáže vám, jak akci uspořádat tak, aby po ní nezůstalo množství odpadu, aby se kvůli ní nespotřebovalo víc vody a energií, než je nutné, nebo aby využila místní zdroje a podpořila lokální partnery a dodavatele. Provede vás jednotlivými organizačními kroky a jejich udržitelnými variantami v průběhu plánování, během samotné akce i po jejím ukončení.

Energetický audit UP

Energetický audit probíhal od října 2022 do března 2023 a hodnotil hospodaření s energiemi na UP, jeho cílem bylo odhalit na navrhnout příležitosti k úsporám a jejich proveditelnost a efektivitu.

Zpráva o provedeném energetickém auditu

Zpráva obsahuje souhrn energetického auditu a vymezuje jeho rozsah. Její součástí je seznam jednotlivých „ucelených částí energetického hospodářství“ (UČEH), pro něž byly vypracovány dílčí podrobné zprávy.

Dílčí zprávy o provedeném energetickém auditu

Podrobné zprávy shrnují stav jednotlivých objektů a jejich energetický management a analyzují historii spotřeb energie a jejich užití. Dále podávají přehled příležitostí ke snížení energetické náročnosti, stanovují rizika jejich realizace a hodnotí ekonomické či ekologické dopady.

Průkazy energetické náročnosti budov

Součástí auditu bylo také vypracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB). Ty slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy – kvantifikují veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A–G.

Mezinárodní hodnocení udržitelnosti univerzit

Univerzita Palackého se srovnává ve třech žebříčcích, zaměřených na udržitelný rozvoj: Times Higher Education Impact Ranking, QS World University Rankings: Sustainability a UI GreenMetric World University Rankings. Podrobnější informace a aktuální pozice naleznete na webu Oddělení strategie a kvality UP.

Projekt UNILEAD

Univerzita Palackého je součástí projektu UNILEAD (University leaders in SDGs), jehož cílem je podpořit naplňování cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs). Na projektu se podílí 24 českých univerzit, které v rámci 10 klíčových oblastí koordinovaně postupují, sdílejí zkušenosti a v praxi uplatňují principy udržitelnosti. UP je garantem oblasti Udržitelná mobilita studentů a zaměstnanců vysokých škol. Podrobnější informace lze nalézt na webu Masarykovy univerzity, která projekt koordinuje.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)